انتخاب زبان : FA / EN نقشه سایت استخدام خانه

مـــا کیفیـــت را تــوســـعه می دهیــم

مبادله قرارداد خدمات نظارت کارگاهی احداث نیروگاه کلاس F سیکل ترکیبی سهند

مبادله قرارداد خدمات نظارت کارگاهی احداث نیروگاه کلاس F سیکل ترکیبی سهند

قرارداد "خدمات نظارت کارگاهی احداث نیروگاه کلاس F سیکل ترکیبی سهند" به کارفرمایی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در تاریخ 98/02/31 با شرکت مهندسین مشاور نیرو منعقد گردید.

تاریخ درج : 1398/3/6 بازگشت به آرشیو