انتخاب زبان : FA / EN نقشه سایت استخدام خانه

مـــا کیفیـــت را تــوســـعه می دهیــم

مبادله قرارداد خدمات مهندسی، نظارت عالیه و کارگاهی احداث کلیدخانه برق 132 کیلوولت کارخانه سیمان کارون

مبادله قرارداد خدمات مهندسی، نظارت عالیه و کارگاهی احداث کلیدخانه برق 132 کیلوولت کارخانه سیمان کارون

قرارداد "خدمات مهندسی، نظارت عالیه و کارگاهی احداث کلیدخانه برق 132 کیلوولت کارخانه سیمان کارون" به کارفرمایی شرکت سیمان کارون در تاریخ 1400/06/15 با شرکت مهندسین مشاور نیرو منعقد گردید.

تاریخ درج : 1400/9/13 بازگشت به آرشیو