انتخاب زبان : FA / EN نقشه سایت استخدام خانه

مـــا کیفیـــت را تــوســـعه می دهیــم

مبادله قرارداد خدمات مشاوره در زمینه طراحی، تامین،ساخت، نصب، تست و راه اندازی یک نمونه سامانه نیروگاهی

مبادله قرارداد خدمات مشاوره در زمینه طراحی، تامین،ساخت، نصب، تست و راه اندازی یک نمونه سامانه نیروگاهی

قرارداد "خدمات مشاوره در زمینه طراحی، تامین،ساخت، نصب، تست و راه اندازی یک نمونه سامانه نیروگاهی" به کارفرمایی شرکت متصا در تاریخ 98/03/04 با شرکت مهندسین مشاور نیرو منعقد گردید.

تاریخ درج : 1398/3/6 بازگشت به آرشیو