انتخاب زبان : FA / EN نقشه سایت استخدام خانه

مـــا کیفیـــت را تــوســـعه می دهیــم

علی اصغر امجدی


نام و نام خانوادگی : علی اصغر امجدی

سمت : مدیر عامل

حمیدرضا محمدی انارکی


نام و نام خانوادگی : حمیدرضا محمدی انارکی

سمت : رئیس هیئت مدیره

عبدالله غفاری توسلی


نام و نام خانوادگی : عبدالله غفاری توسلی

سمت : نائب رئیس هیئت مدیره

مجید روهینا


نام و نام خانوادگی : مجید روهینا

سمت : عضو هیئت مدیره