انتخاب زبان : FA / EN نقشه سایت استخدام خانه

مـــا کیفیـــت را تــوســـعه می دهیــم

ردیف نام پروژه مشخصات قرارداد کارفرما تاریخ شروع مدت قرارداد وضعیت قرارداد
1 خدمات مشاوره، طراحی و نظارت بر طرح توسعه زیرساخت نیروگاه تامین برق مراکز داده بانک مرکزی تامین برق خدمات انفورماتیک 1396 12 ماه در حال انجام
2 انجام خدمات مهندسی نیروی برق چهار محال بختیاری نظارت فنی و مالی توزیع برق چهارمحال بختیاری 1396 12 ماه در حال انجام
3 خدمات مشاوره فنی و مهندسی جهت افزایش دیماند و تامین برق گروه صنعتی و پژوهشی فرهیختگان زرنام افزایش دیماند گروه فرهیختگان زرنام 1396 6 ماه در حال انجام
4 خدمات مشاوره برای مطالعات امکان سنجی اتصال به شبکه برق سراسری اتصال به شبکه آب نیروی مکران 1396 6 ماه در حال انجام
5 نظارت بر فعالیت های توسعه و احداث، اصلاح و بهینه سازی، نیرورسانی، احداث یا اصلاح روشنائی معابر و خدمات مشترکین و اصلاح و نصب لوازم اندازه گیری عادی و سنگین نظارت فنی و مالی توزیع برق استان زنجان 1395 1 ماه خاتمه یافته
6 خدمات مهندسی مشاوره جهت طراحی پروژه های مربوط به عملیات توسعه و احداث، اصلاح و بهینه سازی، روشنائی معابر و نیرو رسانی شبکه های توزیع نیروی برق شمال استان کرمان نظارت فنی و مالی توزیع برق شمال استان کرمان 1394 12 ماه خاتمه یافته
7 خدمات مشاوره طراحی نظارت فنی و مالی شرکت توزیع برق استان اردبیل 1394 12 ماه خاتمه یافته
8 خدمات مشاوره طراحی پروژه های توزیع شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان نظارت فنی و مالی توزیع برق استان زنجان 1394 12 ماه خاتمه یافته
9 مطالعات طرح جامع برق رسانی شبکه توزیع برق شهرستان رودان نظارت فنی و مالی توزیع نیروی برق هرمزگان 1394 12 ماه خاتمه یافته
10 نظارت بر فعالیت های توسعه و احداث، اصلاح و بهینه سازی، نیرو رسانی، احداث یا اصلاح روشنائی معابر و خدمات مشترکین و اصلاح و نصب لوازم اندازه گیری هادی و سنگین نظارت فنی و مالی توزیع نیروی برق زنجان 1394 1 ماه خاتمه یافته
11 خدمات مشاوره طراحی نظارت فنی و مالی توزیع برق استان اردبیل 1393 12 ماه خاتمه یافته
12 خدمات مهندسی مشاوره جهت طراحی پروژه های مربوط به عملیات توسعه و احداث، اصلاح و بهینه سازی، روشنائی معابر و نیرو رسانی شبکه های توزیع نظارت فنی و مالی نیروی برق شمال استان کرمان 1393 12 ماه خاتمه یافته
13 برداشت و ورود اطلاعات مکانی و توصیفی شبکه فشار ضعیف و فشار متوسط و مشترکین شهرستان سنندج نظارت فنی و مالی نیروی برق استان کردستان 1393 8 ماه خاتمه یافته
14 طراحی و انجام بررسی های فنی و ارائه مناسبترین طرح به لحاظ فنی و اقتصادی و تهیه و پیکتاژ پروژه برای احداث، توسعه، جمع آوری، اصلاح و بهینه سازی تاسیسات شبکه نظارت فنی و مالی توزیع برق استان خراسان شمالی 1393 12 ماه خاتمه یافته
15 خدمات مهندسی مشاور برای طراحی پروژه های مربوط احداث توسعه و بهینه سازی برق روستایی و افزایش طول خطوط انتقال و توزیع برق مسکن مهر نظارت فنی و مالی توزيع برق شمال كرمان 1393 12 ماه خاتمه یافته
16 ارائه خدمات مهندسی مشاور جهت پروژه های مرتبط با انرژی های نو انرژی های نو توزيع برق شمال كرمان 1393 12 ماه خاتمه یافته
17 نظارت بر فعالیت های توسعه و احداث ، اصلاح و بهینه سازی، نیرو رسانی، احداث یا اصلاح روشنائی معابر و خدمات مشترکین و اصلاح و نصب لوازم اندازه گیری عادی و سنگین و تملک دارایی های سرمایه ای نظارت فنی و مالی توزیع نیروی برق استان زنجان 1393 12 ماه خاتمه یافته
18 خدمات مهندسی نظارت بر قراردادهای نیرورسانی و تست لوازم اندازه‌گیری استان مرکزی نظارت فنی و مالی برق منطقه‌ای باختر 1381 12 ماه خاتمه یافته
19 خدمات مهندسی برای نظارت بر قراردادهای روشنایی معابر و برق روستایی استان مرکزی نظارت فنی و مالی برق منطقه‌ای باختر 1381 12 ماه خاتمه یافته
20 خدمات مشاوره برای ارائه تهیه طرح جامع سیستم برق پالایشگاه نفت لاوان طرح جامع پالایش نفت لاوان 1381 8 ماه خاتمه یافته
21 آموزش نحوه برداشت، نظارت بر برداشت، دریافت و بررسی اطلاعات و دیجیتایز نمودن نقشه ها برای طرح جامع شبکه فشار متوسط و پستهای توزیع شهر یزد طرح جامع برق منطقه‌ای یزد 1381 7 ماه خاتمه یافته
22 انجام خدمات مهندسی مشاور جهت انجام بررسیهای فنی و ارائه مناسبترین طرح از نظر فنی و اقتصادی برای توسعه و احداث، بازسازی و بهینه سازی تاسیسات شبکه توزیع برق نظارت فنی و مالی توزیع نیروی برق شمالغرب تهران 1381 12 ماه خاتمه یافته
23 نظارت فنی و مالی بر اجرای طرح های مربوط به توسعه و احداث، بازسازی و بهینه سازی تاسیسات شبکه توزیع در محدوده استان سمنان نظارت فنی و مالی برق منطقه ای سمنان 1381 6 ماه خاتمه یافته
24 انجام بررسی های فنی و ارائه مناسبترین طرح از نظر فنی و اقتصادی برای احداث، توسعه، رفع حریم و اصلاح و بهینه سازی تاسیسات نظارت فنی و مالی توزیع نیروی برق شمالغرب تهران 1380 12 ماه خاتمه یافته
25 ارزیابی صنایع با دیماند بیش از 10 مگاوات بمنظور اعمال سیاستهای مدیریت مصرف برق ارزیابی دیماند شرکت توانیر 1380 12 ماه خاتمه یافته
26 خدمات مهندسی مشاور برای ارائه طرح جامع شبکه فشار متوسط و پستهای توزیع شهرستانهای کوهدشت و ازنا پرندک طرح جامع برق منطقه‌ای باختر 1380 16 ماه خاتمه یافته
27 تدوین استاندارد هادی های شبکه توزیع نیروی برق استاندارد شرکت توانیر 1380 12 ماه خاتمه یافته
28 ارائه خدمات مهندسی مکانیزاسیون توزیع سیستم شبکه های توزیع شرکت توزیع نیروی برق شمالغرب تهران مکانیزاسیون توزیع برق منطقه ای تهران 1379 23 ماه خاتمه یافته
29 خدمات مهندسی مشاور برای کدگذاری تجهیزات شبکه های توزیع جوادیه کدگذاری تجهیزات توزیع ‌نیروی ‌برق‌جنوبغرب تهران 1379 10 ماه خاتمه یافته
30 نظارت فنی و مالی بر پروژه های مربوط به قراردادهای احداث، توسعه، اصلاح و بهینه سازی شبکه توزیع در محدوده توزیع شبکه جنوب غرب تهران نظارت فنی و مالی برق منطقه ای تهران 1379 12 ماه خاتمه یافته
31 خدمات مهندسی مشاور برای جمع آوری، تدوین اطلاعات و تهیه طرح جامع سیستم توزیع محدوده توزیع نیروی برق استان مرکزی طرح جامع توزیع نیروی برق استان مرکزی 1378 11 ماه خاتمه یافته
32 نظارت فنی و مالی بر پروژه های مربوط به پروژه های احداث، توسعه، اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع نظارت فنی و مالی برق منطقه ای تهران 1378 10 ماه خاتمه یافته
33 خدمات مهندسی مشاور برای جمع آوری، تدوین اطلاعات و تهیه طرح جامع سیستم توزیع محدوده توزیع نیروی برق شمالغرب تهران طرح جامع توزیع نیروی برق شمالغرب تهران 1377 26 ماه خاتمه یافته
34 خدمات مهندسی مشاور برای جمع آوری، تدوین اطلاعات و تهیه طرح جامع سیستم توزیع محدوده توزیع نیروی برق شمالغرب تهران طرح جامع توزیع نیروی برق جنوب غرب تهران 1377 22 ماه خاتمه یافته
35 تدوین استاندارد مشخصات و خصوصیات انرژی الکتریکی (کیفیت برق) استاندارد شرکت توانیر 1376 12 ماه خاتمه یافته
36 خدمات مهندسی و طراحی بررسی سیستم برق پالایشگاه تهران پالایشگاه تهران پالایش نفت تهران 1371 6 ماه خاتمه یافته