انتخاب زبان : FA / EN نقشه سایت استخدام خانه

مـــا کیفیـــت را تــوســـعه می دهیــم

مبادله قرارداد انجام خدمات نظارت عالیه و کارگاهی احداث بخش بخار نیروگاه پرند
1396/4/21

مبادله قرارداد انجام خدمات نظارت عالیه و کارگاهی احداث بخش بخار نیروگاه پرند

عقد قرارداد انجام خدمات مهندسی، مشاوره، طراحی پروژه های توزیع نیروی برق در امور برق شهرستان های تابعه ۹ گانه استان چهارمحال و بختیاری
1396/4/20

عقد قرارداد انجام خدمات مهندسی، مشاوره، طراحی پروژه های توزیع نیروی برق در امور برق شهرستان های تابعه ۹ گانه استان چهارمحال و بختیاری

برنده مناقصه بررسی، مشاوره، طراحی و برآورد حجمی و ریالی اجرای سیستم تامین برق به روش خورشیدی
1396/4/20

برنده مناقصه بررسی، مشاوره، طراحی و برآورد حجمی و ریالی اجرای سیستم تامین برق به روش خورشیدی