انتخاب زبان : FA / EN نقشه سایت استخدام خانه

مـــا کیفیـــت را تــوســـعه می دهیــم

مبادله قرارداد خدمات مشاوره کنترل و بررسی طرح احداث پست 400/63 کیلوولت اليگودرز

مبادله قرارداد خدمات مشاوره کنترل و بررسی طرح احداث پست 400/63 کیلوولت اليگودرز

قرارداد "خدمات مشاوره کنترل و بررسی طرح احداث پست 400/63 کیلوولت اليگودرز" به کارفرمایی شرکت برق منطقه ای باختر در تاریخ 1400/03/23 با شرکت مهندسین مشاور نیرو منعقد گردید.

تاریخ درج : 1400/9/13 بازگشت به آرشیو