انتخاب زبان : FA / EN نقشه سایت استخدام خانه

مـــا کیفیـــت را تــوســـعه می دهیــم

مبادله قرارداد خدمات مهندسی مطالعات توسعه خط و پست اختصاصی 63/20 کیلوولت فروسیلیسم خمین از دیماند 17 به 47 مگاوات

مبادله قرارداد خدمات مهندسی مطالعات توسعه خط و پست اختصاصی 63/20 کیلوولت فروسیلیسم خمین از دیماند 17 به 47 مگاوات

قرارداد "خدمات مهندسی مطالعات توسعه خط و پست اختصاصی 63/20 کیلوولت فروسیلیسم خمین از دیماند 17 به 47 مگاوات" به کارفرمایی شرکت فروسیلیسم خمین در تاریخ 1400/10/18 با شرکت مهندسین مشاور نیرو منعقد گردید.

تاریخ درج : 1400/11/26 بازگشت به آرشیو