انتخاب زبان : FA / EN نقشه سایت استخدام خانه

مـــا کیفیـــت را تــوســـعه می دهیــم

برگزاری جلسه مجمع عمومی سالیانه شرکت مهندسین مشاور نیرو

برگزاری جلسه مجمع عمومی سالیانه شرکت مهندسین مشاور نیرو

جلسه مجمع عمومی عادی شرکت در تاریخ 1400/07/11 در سالن کنفرانس شرکت برگزار گردید و اعضای جدید هیات مدیره شرکت بشرح ذیل انتخاب گردیدند:

  • آقای مهندس پرویز پورنقی به نمایندگی شرکت صنایع برق افق ثمین بعنوان رئیس هیات مدیره
  • آقای سید مصطفی عمادی بعنوان نائب رئیس هیات مدیره
  • آقای مجید روهینا بعنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره
  • آقای کاظم جواهری بعنوان عضو علی البدل هیات مدیره
تاریخ درج : 1400/9/13 بازگشت به آرشیو