ساختمان

ساختمان

دپارتمان ساختمان تاکنون در بسیاری از پروژه های صنعت برق و یا پروژه های مستقل ساختمانی کشور فعالیت داشته و طیف وسیعی از خدمات مهندسی مرتبط با طراحی، ساخت و بهینه سازی ابنیه و سازه ها را ارائه می دهد.

مجموعه خدمات مهندسي قابل ارائه این دپارتمان شامل موارد ذیل می باشد:

 • طراحی پایه و تفصیلی ساختمان ها و سازه های صنعتی، مسکونی، راه ها و ....
 • تهیه اسناد مناقصه، متره و برآورد
 • ارزیابی پیمانکاران
 • نظارت عالیه و کارکاهی
 • کنترل و بازبینی مدارک
 • مدیریت طرح
 • پروژه های نقشه برداری و ژئوتکنیک
 • مقاوم سازی

 

لیست برخی از پروژه های انجام شده توسط دپارتمان ساختمان بشرح ذیل می باشد:

1- خدمات مهندسي ساختمان ديسپاچينگ‌ها:

 • خدمات ‌مهندسي‌احداث‌ساختمان‌مركزي‌ديسپاچينگ‌ هاي ملي، اصفهان، طوس، تبريز و ...‌
 • خدمات ‌مهندسي ‌احداث‌ ساختمان‌ ديسپاچينگ‌ منطقه‌اي ‌اصفهان‌
 • خدمات ‌مهندسي ‌احداث ‌ساختمان ‌ديسپاچينگ‌ منطقه‌اي ‌آذربايجان‌ در تبريز
 • خدمات ‌مهندسي ‌احداث ‌ساختمان‌ ديسپاچينگ ‌منطقه‌اي ‌خراسان‌ در طوس‌
 • خدمات ‌مهندسي ‌احداث‌ساختمان ‌ديسپاچينگ ‌منطقه‌اي ‌جنوب‌ غربي‌ دراهواز
 • خدمات‌ مهندسي ‌احداث‌ ساختمان‌ ديسپاچينگ‌ منطقه‌اي ‌جنوب ‌شرقي‌ در كرمان‌
 • طراحي‌ انبارهاي ‌سرپوشيده‌ در نيروگاه‌هاي ‌مختلف‌
 • طراحي برج خورشيدي طالقان با ارتفاع حدود 80 متر
 • خدمات مهندسي احداث تونل زيرزميني پيرامون حرم مطهر شهر قم
 • بررسي ‌طراحي ‌و نظارت ‌بر احداث ‌مجموعه ‌ورزشي‌ سرپوشيده ‌در محل‌ نيروگاه ‌طرشت ‌تهران‌
 • خدمات ‌مهندسي ‌كليه‌ ساختمانهاي‌نيروگاه ‌جديداروميه‌
 • خدمات ‌مهندسي‌ طراحي و احداث‌‌ساختمان هاي‌ اداري ‌وفني ‌نيروگاه‌ هاي نيشابور، خوي و اروميه
 • خدمات ‌مهندسي ‌طراحي و احداث‌ كليه‌ ساختمان هاي ‌اداري‌ و فني‌ نيروگاه ‌خوي‌
 • خدمات مهندسي طراحي و احداث كليه ساختمان هاي اداري و فني نيروگاه خورشيدي طالقان
 • خدمات‌ مهندسي ‌سيستم هاي كنترل سيلاب و احداث‌ سيل‌ بند نيروگاه‌هاي مختلف
 • خدمات مهندسي و نظارت بر اجراي ترميم و بازسازي پستهاي 63 و 230 كيلوولت در حال كار شركت برق منطقه‌اي تهران
 • مبتکر، طراح و مجري‌ احداث سالن‌هاي سرپوشيده روي پست‌هاي در حال كارتهران،اصفهان(230و63 كيلوولت)
 • خدمات مهندسي طراحي و نظارت بر احداث كانالها و تونل هاي زيرزميني در نيروگاهها و نقاط مختلف
 • خدمات مهندسي طراحي و نظارت بر احداث ساختمانها و ابنيه هاي سنگين و فوق سنگين نيروگاه کرمان
 • خدمات مهندسي طراحي و نظارت بر اجراي سازه بلند فلزي و بتوني (دودكش ها، برج هاي خنك‌كن)
 • خدمات مهندسي،‌ طراحي و اجراي انواع راهها و جاده ها در مناطق و شرايط مختلف کشور از جمله نيشابور، خوي و شيراز
 • خدمات مهندسي طراحي و نظارت بر اجراي تاسيسات ساختماني خطوط مختلف (خطوط انتقال نيرو، خطوط انتقال گاز و خطوط آبرساني)
 • انجام خدمات مهندسي مرتبط با نقشه برداري اراضي و ساختمان ها
 • خدمات مهندسي ديواركشي پست هاي برق تهران (12 پست)
 • خدمات مهندسي ساختمان شيمي نيروگاه شازند اراك

 

2- خدمات مهندسي ساختمان هاي مختلف نيروگاه ها از جمله:

 • نيشابور (حدود 800 متر مربع)
 • نيروگاه خوي (حدود 800 متر مربع)
 • نيروگاه خورشيدي طالقان (حدود 1500 متر مربع)
 • نيروگاه جديد اروميه
 • نيروگاه زرند كرمان
 • نيروگاه اراك (ساختمان شيمي و تاسيسات جانبي) حدود  300 متر مربع

 

3-  خدمات مهندسي سالن هاي سرپوشيده و انبارها:

 • سالن سرپوشيده بر روي پست 230/63 در حال كار (برقدار) نيروگاه بعثت بازيربناي حدود 5000 متر مربع و ارتفاع
 • سالن‌ سرپوشيده پست در حال كار 230/63 كيلوولت‌ نيروگاه ‌اصفهان ‌با زيربناي‌ حدود 7500 مترمربع
 • سالن سرپوشيده تاسیسات ورزشي در محل نيروگاه بعثت با زير بناي حدود 2000 متر مربع
 • انبارهاي سوله با ظرفيت‌هاي متفاوت براي نيروگاه‌هاي مختلف
 • سالن WorkShop نيروگاه نيشابور 1500 مترمربع

 

4- خدمات مهندسي ساختمانهاي خاص:

 • برج (چندمنظوره) دريافت‌كننده مركزي نيروگاه خورشيدي طالقان با ارتفاع 80 متر با زيربناي هر طبقه 100 مترمربع
 • احداث تونل زيرزميني پيرامون حرم مطهر (چندمنظوره) بطول تفريبي يك كيلومتر
 • مجموعه ورزشي باشگاه توانير- سالن هاي بازي- زمين‌ فوتبال استاندارد
 • احداث كانال ها و تونل هاي زيرزميني در نيروگاه هاي نقاط مختلف

 

5- خدمات مهندسي سيستم‌هاي كنترل سيلاب و سيل بندها:

 • سيستم كنترل سيلات و زه‌كشي اراضي پيرامون نيروگاه خوي
 • سيستم سيل‌گير و انحراف مسير سيلاب ها نيروگاه نيشابور

 

6-  خدمات مهندسي  راه ها و جاده‌ها و امور مرتبط با نقشه‌برداري:

 • جاده اصلي شهري و دسترسي به نيروگاه نيشابور بطول حدود 5 كيلومتر (راه درجه يك)
 • جاده دسترسي به نيروگاه خوي به طول حدود 1 كيلومتر
 • جاده برون شهري و دسترسي به نيروگاه شازند اراك حدود 1 كيلومتر
 • حصاركشي و تعيين محدوده‌هاي پست‌هاي برق تهران
 • بررسي و كنترل نشست فونداسيون هاي نيروگاه تبريز در طي سه سال

 

7- ساير خدمات مهندسي بر ساختمان ها و تاسيسات:

 • ساختمان ها و ابنيه‌هاي سنگين و فوق سنگين نيروگاهي و صنعتي كرمان، نيشابور، خوي، خورشيدي طالقان و ديگر نقاط مختلف كشور
 • سازه‌هاي بلند فلزي و بتوني (دودكش‌ها، برج هاي خنك‌كن)
 • ترميم و بازسازي ساختمان ها و ابنيه‌هاي نيروگاهي پست‌هاي انتقال 63 و 230 كيلوولت در حال كار برق تهران و نقاط مختلف كشور